Charlotte Area Flooding | PHOTOS

Photos taken from flooding areas around Charlotte and surrounding areas.